Tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch

Hinweis: Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird keine Haftung übernommen.

 

  EU-Strafrecht

  evropský rozkaz k zatčení   Europäischer Haftbefehl

  závažné mezinárodní trestné činnosti   schwerwiegende internationale Straftaten

  přeshraniční kriminalita   grenzüberschreitende Kriminalität

  nařízení   Verordnung

  směrnice   Richtlinie

  předávací řízení   Übergabeverfahren 

  Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci   Rat für Justiz und Inneres

  duševní vlastnictví   geistiges Eigentum

 

  Rechtshilfe in Strafsachen

  vydávací řízení   Auslieferungsverfahren

  přeshraniční kriminalita   grenzüberschreitende Kriminalität

  trestní stíhání   Strafverfolgung

  výkon trestu   Strafvollstreckung

  pravomocné odsouzení   rechtskräftige Verurteilung

  vydat na koho mezinárodní zatykač   gegen jemanden einen internationalen Haftbefehl ausstellen

  povolit vydání   die Auslieferung bewilligen

  rozsudek v nepřítomnosti   Urteil in Abwesenheit

 

  Internationales Strafrecht

  mezinárodní trestní soud   Internationaler Strafgerichtshof

 

  Strafrechtliche Ermittlungen und Strafprozess

  rozpoznávání obličeje (kamerami)   Gesichtserkennung (durch Kameras)

  podat trestní oznámení   Strafanzeige stellen

  domovní prohlídka   Hausdurchsuchung

  vzít do vazby   inhaftieren

  domácí vězení   Hausarrest

  vyšetřovací vazba   Untersuchungshaft

  uvalit vyšetřovací vazbu   Untersuchungshaft verhängen

  zastavit trestní stíhání   ein/das Strafverfahren einstellen

  obnovit trestní stíhání   ein/das Strafverfahren wieder aufnehmen  

  důkaz   Beweis

  soudní znalec   Sachverständiger

  znalecký posudek   Sachverständigen-Gutachten

  soudní sín   Gerichtssaal

  soudní jednání   Gerichtsverhandlung

  závěrečná řeč   Schlussplädoyer

  vynesení rozsudku   Urteilsverkündung

  podjatý   befangen

  vězení   Gefängnis

 

 

  Materielles Strafrecht   Trestní právo hmotné

  trestní právo hmotné   materiellles Strafrecht

  trestní zákoník   Strafgesetzbuch

  trest odnětí svobody na doživotí   lebenslange Freiheitsstrafe

  podvod   Betrug

  úvěrový podvod   Kreditbetrug

  vydírání   Erpressung

  danový únik   Steuerhinterziehung

  krácení daní   Steuerverkürzung

  osvobozující rozsudek   Freispruch

  vynést nad kým rozsudek   jemanden verurteilen

  podmíněný trest   Bewährungsstrafe

  propadnutí majetku   Vermögensverfall

  odpykat trest odnětí svobody   eine Freiheitsstrafe verbüßen

  trestní rejstřík   Strafregister

 

  Organisierte Kriminalität   Organizováný zločin

  organizovaný zločin   organisierte Kriminalität

  pašování cigaret   Zigarettenschmuggel

  obchodováný s lidmi   Menschenhandel

  převaděčství osob   Menschenschmuggel

  kyberkriminalita   Cyber-Kriminalität

  obchod s drogami   Rauschgifthandel

  praní peněz   Geldwäsche

  padělání bankovek   Fälschen von Banknoten

 

  Ordnungswidrigkeiten

  přestupek   Ordnungswidrigkeit

  zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (CZ)   OWiG (D)

 

  Digitalisierung   Digitalizace

  Digitalisierung  Digitalizace

  kyberprostor   Cyber-Space

  umělá inteligence   Künstliche Intelligenz

  vyhledávačí   Suchmaschine

  ochrana údajů   Datenschutz

  soukromí   Privatsphäre

  rozpoznávání obličeje (kamerami)   Gesichtserkennung (durch Kameras)

  sociální sít`   soziales Netzwerk

  post (na sociálních sítích)   Post (in sozialen Netzwerken)

  tweet (na Twitteru)   Tweet (auf Twitter)

  nenávistný projev   Hassrede

  nenávistné projevy   Hassbotschaften

  falešné zprávy   gefälschte Nachrichten, Fake News

  desinformace   Desinformation

  nařízení o zeměpisném blokování   Geoblocking-Verordnung

 

  Staatsrecht

  nezávislost soudnictví   Unabhängigkeit der Justiz

  ústavní soud   Verfassungsgericht

  obecný soud (na rozdíl od ústavního soudu)   Fachgericht (im Unterschied zum Verfassungsgericht)

  právní stát   Rechtsstaat

  vyvlastnění   Enteignung

  vyjímečný stav   Ausnahmezustand

  zákaz shromažd'ování   Versammlungsverbot

  uzavřít hranice   die Grenzen schließen 

  klíčová úroková sazba   Leitzins

 

  EU-Primärrecht

  Smlouva o Evropské unii   Vertrag über die Europäische Union

  Listina základních práv EU   Charta der Grundrechts der EU

  vstup do EU   EU-Beitritt

  členská země   Mitgliedstaat

  neřízený brexit   ungeordneter Brexit

  tvrdý brexit   harter Brexit

  rozhodnout  jednomyslně   einstimmig beschließen

  rozhodnout kvalifikovanou většinou   mit qualifizierter Mehrheit beschließen

  závažné a trvající porušení hodnot Unie   schwerwiegende und anhaltende Verletzung der Werte der Union

   v rozsahu působnosti unijního práva   im Geltungsbereich des Unionsrechts

 

 EU-Sekundärrecht

 nařízení   Verordnung

 směrnice   Richtlinie

 

 Völkerrecht   Mezinárodní právo

 mezinárodní právo   Völkerrecht

 dodržování mezinárodního práva   Einhaltung des Völkerrechts

 vypovědět smlouvu   ein Abkommen kündigen

 smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu   INF-Vertrag

 ozbrojený útok   bewaffneter Angriff

 zbraně hromadného ničení   Massenvernichtungsmittel

 zona volného obchodu   Freihandelszone

 územní celistvost   territoriale Unversehrtheit

 svrchovaný stát   souveräner Staat

 Mezinárodní měnový fond   Internationaler Währungsfonds

 

  Diverses

  advokátní komora   Anwaltskammer

  občanský zákoník   Bürgerliches Gesetzbuch

  fyzická osoba   natürliche Person

  právnická osoba   juristische Person

  hlasovací právo   Stimmrecht

  mezinárodní právo soukromé   Internationales Privatrecht

  zaplatit odškodné   Schadensersatz bezahlen

  správní soud   Verwaltungsgericht

  soudce zpravodaj   Berichterstatter (Richter)

  rozhodnout mimo ústní jednání   ohne mündliche Verhandlung entscheiden

  osoba zastoupená advokátem   anwaltlich vertretene Person

  veřejnoprávní média   öffentliche-rechtliche Medien

  protiprávnost   Rechtswidrigkeit

  obecně uznávané metody právního výkladu   allgemein anerkannte Auslegungsmethoden

  přiměřenost   Verhältnismäßigkeit

  výpovědní lhůta   Kündigungsfrist

  ukončit pracovní poměr   das Arbeitsverhältnis beenden

 

 

  Menschenrechte   Lidská práva

  Rada Evropy   Europarat

  Evropský soud pro lidská práva   Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

  Parlamentní shromáždění   Parlamentarische Versammlung

  ústavní stížnost   Verfassungsbeschwerde

  Ústavní stížnost byla podána v zákonné lh°utě.   Die Verfassungsbeschwerde wurde fristgerecht erhoben.

  stěžovatel   Beschwerdeführer

  rozhodnout mimo ústní jednání   ohne mündliche Verhandlung entscheiden

  Ústavní stížnost se zamítá.   Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.

  přiměřenost   Verhältnismäßigkeit

 

 (Wird fortgesetzt und laufend verbessert.)

 (Pokračuje a zlepšuje se.)