Tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch

Hinweis: Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird keine Haftung übernommen.

 

EU-Strafrecht

evropský rozkaz k zatčení   Europäischer Haftbefehl (der)

závažné mezinárodní trestné činnosti   schwerwiegende internationale Straftaten (die)

přeshraniční kriminalita   grenzüberschreitende Kriminalität (die)

nařízení   Verordnung (die)

směrnice   Richtlinie (die)

předávací řízení   Übergabeverfahren  (das)

Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci   Rat für Justiz und Inneres (der)

duševní vlastnictví   geistiges Eigentum (das)

 

Rechtshilfe in Strafsachen

vydávací řízení   Auslieferungsverfahren (das)

přeshraniční kriminalita   grenzüberschreitende Kriminalität (die)

trestní stíhání   Strafverfolgung (die)

výkon trestu   Strafvollstreckung (die)

pravomocné odsouzení   rechtskräftige Verurteilung (die)

vydat na koho mezinárodní zatykač   gegen jemanden einen internationalen Haftbefehl ausstellen (der)

povolit vydání   die Auslieferung bewilligen (die)

rozsudek v nepřítomnosti   Urteil in Abwesenheit (das, die)

 

Mezinárodní trestní právo  Internationales Strafrecht

mezinárodní trestní právo   internationales Strafrecht (das)

mezinárodní trestní soud   Internationaler Strafgerichtshof (der)

válečný zločin   Kriegsverbrechen (das)

válečný zločinec   Kriegsverbrecher (der)

 

Strafrechtliche Ermittlungen und Strafprozess

trestní právo procesní   Strafprozessrecht (das)

rozpoznávání obličeje kamerami   Gesichtserkennung durch Kameras (die, die)

podat trestní oznámení   Strafanzeige stellen (die)

domovní prohlídka   Hausdurchsuchung (die)

vzít do vazby   inhaftieren

domácí vězení   Hausarrest (der)

vyšetřovací vazba   Untersuchungshaft (die)

uvalit vyšetřovací vazbu   Untersuchungshaft verhängen (die)

zastavit trestní stíhání   ein/das Strafverfahren einstellen (das)

obnovit trestní stíhání   ein/das Strafverfahren wieder aufnehmen (das) 

důkaz   Beweis (der)

soudní znalec   Sachverständiger (der)

znalecký posudek   Sachverständigen-Gutachten (das)

podat obžalobu   öffentliche Klage erheben (die), eine Anklageschrift einreichen (die)

soudní sín   Gerichtssaal (der)

soudní jednání   Gerichtsverhandlung (die)

závěrečná řeč   Schlussplädoyer (das)

vynesení rozsudku   Urteilsverkündung (die)

podjatý   befangen

vězení   Gefängnis (das)

 

 

Materielles Strafrecht   Trestní právo hmotné

trestní právo hmotné   materielles Strafrecht (das)

trestní zákoník   Strafgesetzbuch (das)

trest odnětí svobody na doživotí   lebenslange Freiheitsstrafe (die)

podvod   Betrug (der)

úvěrový podvod   Kreditbetrug (der)

vydírání   Erpressung (die)

danový únik   Steuerhinterziehung (die)

krácení daní   Steuerverkürzung (die)

válečný zločin   Kriegsverbrechen (das)

osvobozující rozsudek   Freispruch (der)

vynést nad kým rozsudek   jemanden verurteilen

podmíněný trest   Bewährungsstrafe (die)

propadnutí majetku   Vermögensverfall (der)

odpykat trest odnětí svobody   eine Freiheitsstrafe verbüßen (die)

trestní rejstřík   Strafregister (das)

porušit zakon   gegen ein Gesetz verstoßen (das)

 

Organisierte Kriminalität   Organizováný zločin

organizovaný zločin   organisierte Kriminalität (die)

pašování cigaret   Zigarettenschmuggel (der)

obchodováný s lidmi   Menschenhandel (der)

převaděčství osob   Menschenschmuggel (der)

kyberkriminalita   Cyber-Kriminalität (die)

obchod s drogami   Rauschgifthandel (der)

praní peněz   Geldwäsche (die)

padělání bankovek   Fälschen von Banknoten (das, die)

 

Ordnungswidrigkeiten

přestupek   Ordnungswidrigkeit (die)

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (CZ)   OWiG (D)

 

Digitalisierung   Digitalizace

Digitalizace   Digitalisierung (die)

kyberprostor   Cyber-Space (der)

umělá inteligence   Künstliche Intelligenz (die)

vyhledávačí   Suchmaschine (die)

ochrana údajů   Datenschutz (der)

soukromí   Privatsphäre (die)

rozpoznávání obličeje kamerami   Gesichtserkennung durch Kameras (die, die)

sociální sít`   soziales Netzwerk (das)

post na sociálních sítích   Post in sozialen Netzwerken (?, das)

blokovat účet na sociálních sítích   ein Konto in sozialen Netzwerken sperren (das, das)

server   Portal (das)

tweet na Twitteru   Tweet auf Twitter (?)

nenávistný projev   Hassrede (die)

nenávistné projevy   Hassbotschaften (die)

falešné zprávy   gefälschte Nachrichten, Fake News (die, ?)

desinformace   Desinformation (die)

nařízení o zeměpisném blokování   Geoblocking-Verordnung (die)

 

Staatsrecht

nezávislost soudnictví   Unabhängigkeit der Justiz (die, die)

ústavní soud   Verfassungsgericht (das)

obecný soud (na rozdíl od ústavního soudu)   Fachgericht (das) (im Unterschied zum Verfassungsgericht)

právní stát   Rechtsstaat (der)

přiměřenost   Verhältnismäßigkeit (die)

vyvlastnění   Enteignung (die)

vyjímečný stav   Ausnahmezustand (der)

zákaz shromažd'ování   Versammlungsverbot (das)

uzavřít hranice   die Grenzen schließen (die) 

klíčová úroková sazba   Leitzins (der)

místní samospráva   kommunale Selbstverwaltung (die)

 

EU-Primärrecht  Primární právo EU

Smlouva o Evropské unii   Vertrag über die Europäische Union (der, die)

Listina základních práv EU   Charta der Grundrechte der EU (die, das, die)

vstup do EU   EU-Beitritt (der)

přístupová jednání  

členská země   Mitgliedstaat (der)

vystoupení z EU   Austritt aus der EU (der, die)

neřízený brexit   ungeordneter Brexit (der)

tvrdý brexit   harter Brexit (der)

rozhodnout  jednomyslně   einstimmig beschließen

rozhodnout kvalifikovanou většinou   mit qualifizierter Mehrheit beschließen (die)

závažné a trvající porušení hodnot Unie   schwerwiegende und anhaltende  Verletzung der Werte der Union (die, der, die)

v rozsahu působnosti unijního práva   im Geltungsbereich des Unionsrechts (der, das)

Evropský mechanismus směnných kurzů   Europäischer Wechselkursmechanismus

 

EU-Sekundärrecht  Sekundární právo EU

nařízení   Verordnung (die)

směrnice   Richtlinie (die)

rámcové rozhodnutí   Rahmenbeschluss (der)

 

Völkerrecht   Mezinárodní právo

mezinárodní právo   Völkerrecht (das)

dodržování mezinárodního práva   Einhaltung des Völkerrechts (die, das)

vstoupit v platnost   in Kraft treten (die)

vypovědět smlouvu   ein Abkommen kündigen (das)

smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu   INF-Vertrag (der)

ozbrojený útok   bewaffneter Angriff (der)

zbraně hromadného ničení   Massenvernichtungsmittel (das)

zona volného obchodu   Freihandelszone (die)

pobřežní voda   Küstengewässer (das)

výhradní ekonomická zóna   Ausschließliche Wirtschaftszone (die)

mezinárodní voda   internationales Gewässer (das)

vzdušný prostor   Luftraum (der) 

svrchovaný stát   souveräner Staat (der)

územní celistvost   territoriale Unversehrtheit (die)

vměšovat se do vnitřních záležitostí země   sich in die inneren Angelegenheiten eines Landes einmischen (die, das)

Mezinárodní měnový fond   Internationaler Währungsfonds (der)

 

Diverses

advokátní komora   Anwaltskammer (die)

občanský zákoník   Bürgerliches Gesetzbuch (das)

fyzická osoba   natürliche Person (die)

právnická osoba   juristische Person (die)

hlasovací právo   Stimmrecht (das)

mezinárodní právo soukromé   Internationales Privatrecht (das)

zaplatit odškodné   Schadensersatz bezahlen (der)

správní soud   Verwaltungsgericht (das)

soudce zpravodaj   Berichterstatter (Richter) (der)

rozhodnout mimo ústní jednání   ohne mündliche Verhandlung entscheiden (die)

osoba zastoupená advokátem   anwaltlich vertretene Person (die)

veřejnoprávní média   öffentliche-rechtliche Medien (das)

protiprávnost   Rechtswidrigkeit (die)

přelomové rozhodnutí soudu   die bahnbrechende Entscheidung des Gerichts (die, das)

obecně uznávané metody právního výkladu   allgemein anerkannte Auslegungsmethoden (die)

výpovědní lhůta   Kündigungsfrist (die)

ukončit pracovní poměr   das Arbeitsverhältnis beenden (das)

vstoupit v platnost   in Kraft treten (die)

 

 

Menschenrechte   Lidská práva

Lidská práva   Menschenrechte (das)

Rada Evropy   Europarat (der)

Istanbulská úmluva (úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženach a domácímu násilí)   Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) (die, das)

Evropský soud pro lidská práva   Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (der, das)

Parlamentní shromáždění   Parlamentarische Versammlung (die)

ústavní stížnost   Verfassungsbeschwerde (die)

omezení základních lidských práv   Einschränkung grundlegender Menschenrechte (die, das)

Ústavní stížnost byla podána v zákonné lh°utě.   Die Verfassungsbeschwerde wurde fristgerecht erhoben. (die)

stěžovatel   Beschwerdeführer (der)

cenzura   Zensur

Ústavní stížnost se zamítá.   Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. (die)

přiměřenost   Verhältnismäßigkeit (die)

 

 (Wird fortgesetzt und laufend verbessert.)

 (Pokračuje a zlepšuje se.)